'Hout' van kwaliteit sinds 1937

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Van Dal Houthandel B.V., KvK-nummer 53514342, Van Dal Materieel B.V., KvK-nummer 53515102, Van Dal Vastgoed B.V., KvK-nummer 53515072, Lage Mierdseweg 10, 5085 NC te Esbeek, www.houthandelvandal.nl/voorwaarden.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Van Dal: Van Dal Houthandel B.V., Van Dal Materieel B.V. en Van Dal Vastgoed B.V.
Koper: de wederpartij van Van Dal. Deze partij kan onder andere koper van goederen en/of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking wederpartij van Van Dal zijn.
Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan Koper.
Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen per fax of e-mail.

2. Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding
Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Van Dal gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Van Dal en gelieerde rechtspersonen alsmede ten behoeve van alle voor Van Dal en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Van Dal.

3. Offertes en totstandkoming overeenkomst
3.1. Een offerte dan wel een aanbod van Van Dal is een aanbod om in onderhandeling te treden, dus vrijblijvend, behoudens gevallen waarin dit expliciet anders is overeengekomen. Indien een vrijblijvende offerte of aanbieding wordt aanvaard door Koper, kan Van Dal dit aanbod om in onderhandeling te treden herroepen.
3.2. Tussen Van Dal en Koper komt een overeenkomst tot stand, zodra Van Dal dit aan Koper schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Van Dal een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

4. Technische eisen
Technische eisen of normen die door Koper aan de te leveren of tot stand te brengen zaken worden gesteld en die afwijken van de in de branche van Van Dal gebruikelijke eisen of normen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door Koper nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld. Afwijken kan onder andere van invloed zijn op de prijs en op levertijden.

5. Monsters, modellen en voorbeelden
5.1. Indien door Van Dal een model, tekening, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van het model, tekening, monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd of tot stand gebracht conform het getoonde of verstrekte model, tekening, monster of voorbeeld.
5.2. Aan de door Van Dal getoonde of verstrekte modellen, tekeningen, monsters of voorbeelden kunnen door de Koper en derden geen rechten worden ontleend.

6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Dal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Dal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Dal zijn verstrekt, heeft Van Dal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de daardoor ontstane kosten aan Koper in rekening te brengen.
6.2. Van Dal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Dal is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was.
6.3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Van Dal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
6.4. Alle opdrachten van Koper worden met uitsluiting van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Van Dal. Van Dal bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt Van Dal op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Koper, mits dit naar het oordeel van Van Dal bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. Van Dal zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

7. Levering en contractduur
7.1. Levering van gekochte zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling in het magazijn van Van Dal (‘Ex Works’). Aflevering van gekochte zaken bij Koper vindt plaats voor rekening en risico van Koper, zelfs indien de bezorgkosten niet afzonderlijk zijn vermeld. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Van Dal is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraagde levering.
7.2. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken bij Van Dal of een derde worden getransporteerd en opgeslagen op kosten en voor risico van Koper.
7.3. De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt door Van Dal altijd bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Van Dal gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. Bij niet-tijdige aflevering of uitvoering dient Koper Van Dal altijd schriftelijk in gebreke te stellen.
7.4. Het is Van Dal toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Van Dal bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Wijziging in de te leveren zaken
Van Dal is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, licentievoorwaarden of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

9. Wijziging van de overeenkomst
9.1. Wanneer in een offerte of aanbod van Van Dal een omschrijving (waaronder afmetingen en materialen) is opgenomen, is deze omschrijving slechts opgenomen bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van deze omschrijving afwijken.
9.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Dal zal koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Van Dal Koper hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Van Dal daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

10. Intellectueel eigendom (IE)
10.1. Alle door Van Dal verstrekte stukken, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Koper in het kader van de offerte en/of overeenkomst en mogen niet door Koper zonder voorafgaande toestemming van Van Dal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
10.2. Van Dal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van haar IE-rechten, waaronder de Auteurswet.
10.3. Van Dal behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Opzegging & beëindiging met wederzijds goedvinden
11.1. Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht, kan Koper de overeenkomst schriftelijk (tussentijds) opzeggen maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
11.2. In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is Koper onkosten verschuldigd, de in artikel 7:406 BW bedoelde schadevergoeding en een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.
11.3. In geval Van Dal Koper toestaat om gekochte zaken te retourneren tegen terugbetaling van de koopprijs, dan is Koper gehouden om alle door Van Dal geleden vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, te vergoeden. De door Koper verschuldigde schadevergoeding wordt gefixeerd op 35% van de koopsom, onverminderd de mogelijkheid van Van Dal om volledige schadevergoeding te vorderen.

12. Zekerheid
12.1. Van Dal behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Van Dal aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
12.2. Door Van Dal afgeleverde zaken, die krachtens art. 13.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door Koper worden verwerkt of doorverkocht, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van Koper.
12.3. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Van Dal gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in art. 13.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die zaak voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van Van Dal om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen.
12.4. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Van Dal geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Van Dal, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij Koper aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Van Dal. Dit laatste is een bewijsovereenkomst.
12.5. Koper is jegens Van Dal gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Van Dal op Koper, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van Van Dal, (aanvullende) zekerheid te stellen die naar de mening van Van Dal zodoende is dat zij doorlopend naar haar oordeel voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

13. Gebreken
13.1. Indien Van Dal een zaak heeft opgeleverd, en Koper de zaak niet binnen 24 uur keurt en aanvaardt dan wel weigert, wordt Koper geacht de zaak stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
13.2. Koper dient de gekochte zaken bij Aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper tenminste na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 of de juiste zaken zijn geleverd;
 of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
 of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
13.3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 14 dagen na Aflevering schriftelijk aan Van Dal te melden, op straffe van verval van recht.
13.4. Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na Aflevering schriftelijk te melden aan Van Dal, op straffe van verval van recht.
13.5. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Van Dal, op straffe van verval van recht.
13.6. Indien een klacht gegrond is, dan zal Van Dal – naar haar keuze – de koopsom of een vergoeding (terug)betalen; de werkzaamheden/diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen of; de zaken/diensten alsnog leveren tenzij dit inmiddels voor Koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door Koper gemotiveerd aangetoond te worden. In alle gevallen zal Van Dal slechts aansprakelijk zijn voor schade van Koper binnen de grenzen van art. 17 (Aansprakelijkheid).

14. Betaling
14.1. Facturen van Van Dal dienen door Koper binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald per bankoverschrijving of a contant in Euro.
14.2. Door Koper gedane betalingen strekken – zelfs indien Koper bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.
14.3. Indien Koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Van Dal rustende betalingsverplichting, dan is Koper over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.
14.4. Van Dal is, ook onderling, steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van Koper te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Koper. Koper is zonder toestemming van Van Dal niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Van Dal te verrekenen. Koper komt jegens Van Dal geen enkel opschortingsrecht toe.

15. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding
Alle vorderingen van Van Dal op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar:
 indien Koper in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Van Dal;
 indien na het sluiten van de overeenkomst aan Van Dal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 indien Koper in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank;
 In geval van de aanvraag van de surseance, het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van Koper;
 een beslag ten laste van Koper op een substantieel deel van de goederen van Koper;
 of op zaken die zich onder koper bevinden en die in eigendom aan Van Dal toebehoren of waarop Van Dal een zekerheidsrecht heeft.
In de genoemde gevallen is Van Dal bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

16. Incassokosten
16.1. Indien Koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Van Dal rustende betalingsverplichting, dan is deze Koper, na één betalingsherinnering van Van Dal, gehouden de buitengerechtelijke kosten van Van Dal te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 500,00, onverminderd het bedrag van een proceskostenveroordeling bij invordering in rechte na betwisting.
16.2. Koper is jegens Van Dal de door Van Dal gemaakte gerechtelijke kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

17. Aansprakelijkheid
17.1. Van Dal is verzekerd voor schade die binnen Europa is ontstaan en die verband houdt met door haar (op)geleverde zaken of de uitvoering van werkzaamheden tot een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per aanspraak en € 5 miljoen per jaar.
17.2. Ieder recht van Koper jegens Van Dal op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Van Dal ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
Indien de verzekering ter zake de Gebeurtenis geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van Koper jegens Van Dal beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de prestatie van Van Dal gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal tweemaal de factuurwaarde daarvan.
17.3. Nooit voor vergoeding in aanmerking komt:
 bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatie-schade en gederfde winst;
 schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie Van Dal die niet met de leiding van zijn bedrijf belaste zijn;
 In het kader van art. 13 (Gebreken) door Koper, binnen de hersteltermijn van Van Dal gemaakte kosten (bijv. controle-/verzendkosten).
17.4. Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Van Dal en al dan niet impliciet door Van Dal gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Van Dal of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.
17.5. Van Dal is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Koper te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Van Dal op deze derden kan verhalen.
17.6. Koper vrijwaart Van Dal voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Van Dal uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Van Dal daarvoor krachtens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden niet jegens Koper aansprakelijk is of de aanspraak de in dit artikel genoemde maximum aanspraak overtreft. Koper is gehouden alle door Van Dal in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.

18. Overmacht
18.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Van Dal die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Van Dal kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden – zoals (zee)vervoerders – waarvan Van Dal afhankelijk is; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.
18.2. Van Dal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Van Dal haar verbintenis had moeten nakomen.
18.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Van Dal opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Dal niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.
18.4. Indien Van Dal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op de rechtsverhouding tussen Van Dal en Koper is Nederlands recht met uitsluiting van het CISG van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen Koper en Van Dal kennis te nemen. De rechter te Breda is exclusief bevoegd behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv. Van Dal blijft echter bevoegd Koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper.
19.2. Indien Koper een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft deze koper, gedurende één maand nadat Van Dal zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, het recht te kiezen voor de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

  • Meer dan 80 jaar ervaring
  • Voor al uw houtwensen
  • Van boomstam tot eindproduct
  • Maatwerk is ons sleutelwoord
  • Kwaliteit tegen scherpe prijzen

Contactgegevens

Lage Mierdseweg 10
5085 NC  Esbeek
013-516 92 84

  Contactformulier   Facebook Linkedin

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 08.00 uur t/m 18.00 uur
Zaterdag: 08.00 uur t/m 13.00 uur
Zondag: gesloten

 Plattegrond